Жеке маалыматтар массивдеринин жана жеке маалыматтар массивдерин кармоочулардын (ээлеринин) реестри (мындан ары - Реестр) кармоочулардын (ээлеринин) жана алардын жеке маалыматтар массивдерин, ошондой эле жеке маалыматтар массивдерин мамлекеттик эсепке алуунун бирдиктүү тутуму болуп саналат, ошондой эле жеке маалыматтардын айрым массивдерине киргизилген жеке маалыматтардын тизмелери.

«Жеке мүнөздүү маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесине ылайык Реестрге төмөнкүлөр киргизилет:

 • жеке маалымат массивинин аталышы;
 • жеке маалымат массиви менен иш жүргүзгөн жеке маалымат массивин кармоочунун (ээсинин) аталышы жана реквизиттери (дареги, менчиктин түрү, баш ийгендиги, телефону, жетекчисинин аты-жөнү, электрондук почтасы, факсы);
 • жеке маалыматтарды чогултуунун жана колдонуунун максаты жана ыкмалары;
 • сактоо режими жана мөөнөтү;
 • чогултулуп жаткан жеке маалыматтардын тизмеги;
 • жеке маалыматтар субъектилеринин категориялары же топтору;
 • жеке маалыматтарды чогултуу булактары;
 • жеке маалыматтарды чогултуу же аларды өткөрүп берүү жөнүндө субъекттерге маалымат берүү тартиби;
 • жеке маалыматтарды сактоону жана купуялуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар;
 • жеке маалыматтар менен иштөөгө түздөн-түз жооптуу адам;
 • маалыматтар берилиши мүмкүн болгон алуучулар же алуучулардын категориясы;
 • болжолдуу түрдө жеке маалыматтарды трансчекаралар аркылуу берүү.

Реестрге Мамлекеттик сырга тиешелүү маалыматтарды камтыган жеке маалымат массивдери катталбайт.

Реестрди толтуруу боюнча этап-этабы менен нускама – “Жеке маалыматтар массивдеринин кармочуларынын (ээлеринин) реестри” системасынын Колдонуучусунун колдонмосу – бул жерде.

Ошондой эле Агенттиктин сайтында «Жардам» бөлүмүндө Реестрди толтуруу боюнча видео нускама жайгаштырылган.